Terma & Syarat

Syarat Penggunaan

Selamat datang ke web rasmi Kasih Ibu Perlis (“kiperlis.com”). Laman web ini dibuat oleh Northern Corridor Implementation Authority (NCIA), sebuah badan berkanun yang ditubuhkan untuk memainkan peranan utama dalam menentukan arah, merumuskan dasar dan menyusun strategi untuk pembangunan sosio-ekonomi kawasan yang merangkumi Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak di Wilayah Ekonomi Koridor Utara (“NCER”). Dengan menggunakan Laman web ini, anda setuju untuk mengikuti dan terikat dengan terma dan syarat yang berikut mengenai penggunaan laman web (“Syarat Penggunaan”) dan Dasar kami. Kami boleh mengubah Syarat Penggunaan dan Dasar kami pada bila-bila masa tanpa makluman lebih lanjut kepada anda.

Penggunaan Maklumat Portal Rasmi

 1. Kandungan Laman web boleh digunakan semata-mata untuk maklumat dan rujukan peribadi dan bukan untuk tujuan komersial.
 2. Kandungan Laman web tidak boleh diubah atau diubah suai dengan apa cara sekalipun. Anda tidak boleh menggunakan, memuat turun, memuat naik, menyalin, mencetak, memaparkan, melakukan, menghasilkan semula, menerbitkan, melesenkan, menghantar, menyebarkan atau menyebarkan sebarang maklumat dari laman web ini secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis dari NCIA sebelumnya.

Penggunaan Forum Dan Komunikasi Awam

 1. “Forum” bermaksud kumpulan perbincangan, kawasan ‘perbualan’, papan buletin, kumpulan berita, komunikasi (surat, e-mel atau bentuk komunikasi apa pun) kepada NCIA, ‘webmaster’ atau pekerjanya, atau fungsi e-mel yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada laman web. Anda bersetuju untuk tidak memuat naik, menghantar e-mel, menyiarkan, menerbitkan atau menghantar melalui forum sebarang kandungan yang:
  • salah atau mengelirukan;
  • adalah fitnah;
  • mengganggu atau menyerang privasi orang lain, atau mempromosikan ketaasuban, perkauman, kebencian atau keburukan terhadap mana-mana kumpulan atau individu;
  • mencabuli;
  • melanggar hak pihak lain, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek;
  • merupakan e-mel pukal yang tidak diminta, “mel sampah”, “spam” atau surat berantai; atau
  • melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.
 2. Forum tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Anda tidak boleh menyebarkan atau menerbitkan kandungan yang mengandungi permintaan dana, promosi, pengiklanan, permintaan untuk barang atau perkhidmatan, atau perkara komersial yang lain.
 3. Anda bersetuju untuk tidak meminta pengguna lain dari laman web ini untuk menggunakan atau bergabung atau menjadi ahli mana-mana perkhidmatan dalam talian atau luar talian komersial atau organisasi lain.
 4. Anda bersetuju untuk tidak mengumpulkan atau menyimpan data peribadi pengguna lain.
 5. Dengan memuat naik, menghantar e-mel, menyiarkan, menerbitkan atau menghantar kandungan ke forum mana pun atau menghantar sebarang kandungan ke NCIA, anda secara automatik memberikan NCIA hak dan lesen yang kekal, bebas royalti, tidak dapat ditarik balik, tidak eksklusif, untuk menggunakan, memperbanyak, mengubah, menyesuaikan, menerbitkan, menghantar dan menyebarkan kandungan tersebut dalam bentuk, medium, atau teknologi apa pun yang kini dikenali atau dikembangkan.
 6. Pada masa ini, forum tidak digunakan. Walau bagaimanapun, ia boleh digunakan pada masa akan datang.

Kata Laluan Dan Keselamatan

Anda perlu untuk menjaga kerahsiaan kata laluan untuk mengakses laman ini, dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua aktiviti yang berlaku di bawah kata kunci anda. Anda perlu maklumkan kepada NCIA dengan segera sekiranya kata kunci anda telah digunakan secara tidak sah. NCIA prihatin terhadap keselamatan maklumat peribadi yang telah didapati dari anda dan perlu mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengelakkan memperoleh maklumat tanpa kebenaran.

Dasa Privasi

NCIA prihatin terhadap privasi anda dan telah meningkatkan dasar untuk mengatasi masalah privasi. Anda boleh merujuk kepada dasar privasi semasa di laman web ini.

Penamatan Penggunaan

Anda bersetuju bahawa NCIA boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, pada bila-bila masa menghentikan akses anda ke laman web dan akaun anda yang mungkin berkaitan dengan laman web ini. Akses ke laman web ini dapat dipantau oleh NCIA.

Penafian

 1. Kecuali jika dinyatakan secara tegas, laman web, dan semua kandungan, bahan dan maklumat yang disediakan di laman web, disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia”. NCIA dengan tegas menolak semua jaminan dalam bentuk apa pun, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan kesesuaian tersirat untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.
 2. NCIA tidak memberi jaminan bahawa:
  • laman web ini akan memenuhi keperluan anda,
  • laman web ini akan tersedia tanpa gangguan, tepat pada masanya, selamat, atau tanpa ralat,
  • hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan laman web atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman web akan tepat atau boleh dipercayai, atau
  • kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui laman web ini akan memenuhi jangkaan anda.
 3. Sebarang kandungan, bahan, maklumat atau yang diperoleh melalui penggunaan laman web ini dibuat mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri. NCIA tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan oleh muat turun kandungan, bahan atau maklumat.
 4. NCIA berhak untuk membuat perubahan atau kemas kini ke laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

Had Tanggungjawab

 1. Dalam keadaan apa pun NCIA tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau akibat, atau kerugian atas kehilangan keuntungan, hasil, data atau penggunaan, yang ditanggung oleh anda atau pihak ketiga, sama ada dalam tindakan kontrak atau tindakan, timbul dari akses anda ke, atau penggunaan, laman web ini.
 2. Sebilangan had di atas mungkin tidak berlaku untuk anda sekiranya anda berada di bawah bidang kuasa yang tidak membenarkan had atau pengecualian tanggungjawab.

Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan menahan NCIA, pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya yang tidak berbahaya dari, dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, kerosakan, kerugian atau perbelanjaan, termasuk yuran peguam dan kos yang timbul, yang timbul dari atau dengan cara apa pun dihubungkan dengan akses atau penggunaan laman web anda.

Pematuhan Dengan Ubdang-Undang

Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di Malaysia dan juga bidang kuasa, perintah, arahan, sekatan atau syarat asing yang dikenakan oleh pihak yang mempunyai hak dan relevan berdasarkan undang-undang yang sedang berlaku di Malaysia atau di bidang kuasa asing yang berkenaan (jika akses dari negara asing negara).

Perundangan Berkaitan

Semua perkara yang berkaitan dengan akses dan penggunaan laman web ini diatur oleh Undang-Undang Malaysia. Segala tindakan atau proses undang-undang yang berkaitan dengan akses anda ke atau penggunaan laman web ini akan dilaksanakan di mahkamah di Malaysia. Anda dengan ini bersetuju untuk patuh kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia.